:: Krátke správy

25.05.2023 - Uplynulo 30 rokov od založenia našej spoločnosti...

10.11.2017 - Prešovský velodróm sme v spolupráci s Ústavom geodézie, katastra a GIS, Fakulty BERG, TU Košice, zoskenovali laserovým skenerom a zároveň zamerali univerzálnou meracou stanicou za účelom overenie dĺžky vyznačenej vodiacej čiary.

19.09.2017 - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Solivar pri Prešove, časť Stavenec, je úspešne zapísaný do katastra nehnuteľností. Projektom bol vyriešený dlhoročný problém s prístupovou cestou k novému obytnému súboru... Výrez z mapy (C) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

09.08.2017 - Naše nové GNSS zariadenie: Smart anténa Leica GG04 + kontrolér Handheld Nautiz X8 + softvér topoXplore. Dodané firmou GEOTECH Bratislava s.r.o.

10.07.2017 - Naša spoločnosť má odo dňa 5.7.2017 re-autorizovaný zápis v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 6966, v zmysle platnej legislatívy.

14.06.2017 - Naša spoločnosť obnovila svoj zápis v Zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Platnosť zápisu je do 14.05.2020. Priamy odkaz na Zoznam hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie.

10.02.2017 - Výsledok projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Záborské pri Prešove je zapísaný v katastri nehnuteľností. Podarilo sa vyriešiť prístup k obecnému ihrisku a jeho zázemiu a k viacerým novým stavebným pozemkom. Tak isto sa vytvorili predpoklady na usporiadanie prihradených častí pozemkov medzi vlastníkmi existujúcich stavieb a obcou.

10.02.2017 - Porovnanie pôvodného a nového stavu jednoduchých pozemkových úprav v obci Záborské pri Prešove.

30.11.2016 - Prezrite si prezentáciu na tému Jednoduché pozemkové úpravy, ktorá bola odprezentovaná na seminári Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav dňa 23.11.2016 v Dome techniky ZSVTS v Bratislave.

21.11.2016 - Pri jednoduchých pozemkových úpravách je urbanistická štúdia, ako súčasť Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a Plánu spoločných a verejných zariadení mimoriadne dôležitá. Na jej príprave spolupracujeme so skúsenými architektmi. Na fotografii je tvorba urbanistickej štúdie pre jednoduché pozemkové úpravy je v plnom prúde...

04.10.2016 - Prečítajte si článok na tému Vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností na území Slovenskej republiky, ktorý bol prezentovaný v rámci IX. Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Geodézia, kartografia a GIS 2016 v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách. Článok s názvom Vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností na území Slovenskej republiky. Článok bol pridaný aj do sekcie Odborné články – Rôzne. Môžete si prezrieť aj prezentáciu k článku.

18.08.2016 - Finišujeme s jednoduchými pozemkovými úpravami v obci Záborské, kde sa nám podarilo vyriešiť prístup k obecnému ihrisku a novým stavebným parcelám.

18.08.2016 - Začali sme práce na jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálnom území Solivar, ktorých cieľom je pripraviť územie pre výstavbu mestskej komunikácie a sprístupniť plánovaný obytný súbor Stavenec.

15.06.2015 - Stavba, ako aj geodetické a kartografické práce počas výstavby Obchodného centra Kaufland v Košiciach Nad Jazerom pokračujú rýchlym tempom. Do fotogalérie na úvodnej stránke boli pridané fotky: Vytyčovanie obchodného centra Kaufland Košice, sídlisko Nad Jazerom (foto 1, foto 2, foto 3 a foto 4).

30.03.2015 - Aktualizovali a zjednodušili sme náš cenník veľkoformátového farebného skenovania, kopírovania a tlače. Cenník je možné stiahnuť TU.

30.03.2015 - Aktualizovali sme náš cenník na vyhotovenie geometrických plánov a na vytyčovanie hraníc pozemkov. Cenník je možné stiahnuť TU.

01.01.2015 - Naša spoločnosť týmto zverejňuje Reklamačný poriadok.

21.11.2014 - Pridali sme nové fotografie do našej fotogalérie na úvodnej stránke: Leica GNSS, PPU Kolackov, Osada, Linak, Tatry, Lesná chata, PPU Silica.

20.10.2014 - Prečítajte si článok na tému cien geodetických a kartografických prác, ktorý bol prezentovaný v rámci 22. Slovenských geodetických dní v Žiline. Článok s názvom Ceny geodetických a kartografických prác Článok bol pridaný aj do sekcie Odborné články – Rôzne. Môžete si prezrieť aj prezentáciu k článku. Súčasťou článku je aj aktualizovaná tabuľka na výpočet hodinovej sadzby geodeta a kartografa vo formáte MS Excel.

20.10.2014 - Pozrite si článok na tému pozemkové úpravy na Slovenku: Land Consolidation in Slovakia. Článok bol pridaný aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

17.10.2014 - V dňoch 6. až 8. októbra 2014 sme sa zúčastnili XX. medzinárodných česko-poľsko-slovenských geodetických dní v Berlíne, spojených s výstavou INTERGEO. Medzi množstvom referátov odznel aj príspevok „Vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností na území Slovenskej republiky“. Príspevok pojednával o právnej úprave vykonávania a overovania vybraných geodetických a kartografických činností, uvádzal ich definície a rozdelenie. Pojednával aj o autorizačnom overovaní výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností autorizovanými geodetmi a kartografmi, ktorí sú povinnými členmi Komory geodetov a kartografov, ako aj o ich úradnom overovaní. Uvádzal aj stručné informácie o Komore geodetov a kartografov, jej histórii a súčasnej činnosti. Prezentáciu si môžete stiahnuť TU.

14.06.2014 - Prečítate si dokument na tému Kvalita geodetických a kartografických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov.Správa bola pridaná aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

02.06.2014 - Pozrite si nový Certifikát o poistení zodpovednosti za škodu a o poistení právnej ochrany na obdobie od 01.04.2014 do 31.03.2015. Certifikát bol umiestnený aj do Profilu firmy.

02.06.2014 - Pozrite si aktualizované referencie našej spoločnosti.

07.02.2014 - Prečítate si prednášku na tému Delenie spoločných nehnuteľností v konaní o pozemkových úpravách, ktorá bola prednesená dňa 5.2.2014 v Bratislave na seminári Pozemkové spoločenstvá – história a súčasnosť. Správa bola pridaná aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

31.1.2014 - Naša spoločnosť ponúka ako novú službu pre verejnosť veľkoformátové farebné skenovanie, kopírovanie a tlač plnofarebných a čiarových dokumentov, výkresov alebo máp na novom zariadení CANON image PROGRAF iPF765 MFP. Cenník veľkoformátovej farebného skenovania a tlače si môžete prezrieť kliknutím na tento text.

05.01.2014 - Zoznam referencií našej spoločnosti v rokoch 2007 až 2013

03.07.2013 - Náš kolega, krajinný inžinier Ing. Martin Pukančík, bol dňa 24.05.2013 zapísaný na Ministerstve životného prostredia SR do zoznamu odborne spôsobilých osôb, oprávnených vyhotovovať dokumenty Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) a Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES).

13.05.2013 - Pozrite si aktualizované referencie našej spoločnosti.

25.04.2013 - Prečítajte si článok ma tému Pozemkové úpravy a JTSK03, aj s prílohou Bodové pole. Článok aj príloha boli pridané aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

25.04.2013 - Dňa 25.5.2013 uplynie neuveriteľných 20 rokov od zápisu našej spoločnosti do obchodného registra.

02.04.2013 - Sledujúc súčasný vývoj, alebo lepšie povedané, kolaps cien geodetických a kartografických prác na Slovensku, nás napadlo, či si geodeti a kartografi vedia spočítať, aké majú požadovať od zákazníkov finančné odmeny za svoje služby. Tieto odmeny by mali totiž pokrývať nevyhnutné náklady na vykonávané práce, vrátane „normálnej“ mzdy a primeraného zisku tak, aby nebolo nutné dotovať našich zákazníkov z rodinného rozpočtu, firemných úspor, resp. z iných výnosnejších činností alebo obchodov. Z tohto dôvodu sme pripravili vzorovú kalkuláciu hodinovej sadzby geodeta a kartografa, ktorý pracuje v geodetickej a kartografickej spoločnosti. Do elektronickej tabuľky, ktorá je spracovaná vo formáte Microsoft Excel, je možné zadávať do žltých polí vlastné čísla, hlavne však očakávanú mesačnú hrubú mzdu a počet pracovníkov spoločnosti, ktorí musia vyrobiť peniaze na pokrytie nákladov, alebo očakávaný zisk. Niektoré čísla sú do tabuľky vložené v aktuálnych platných hodnotách, ako napr. povinné odvody. Ostatné sumy, ako variabilné ročné náklady spoločnosti alebo sumu odpisov sme vložili v hodnotách podľa našich skúseností a na základe konzultácií s inými kolegami. Veríme, že vás hra s touto tabuľkou zaujme a pobaví. Za akékoľvek pripomienky vám budeme vďační a očakávame ich na elektronickej adrese peter.repan@pce.sk.

07.03.2013 - V decembri 2012 bol v rámci praktickej časti projektu „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách“ dodaný na Prešovskú univerzitu v Prešove bezpilotný systém pre laserové skenovanie zemského povrchu a objektov nachádzajúcich sa na ňom. Jedná sa o plnoautomatickú bezpilotnú helikoptéru s diaľkovým ovládaním typu Scout B1-100 výrobcu Aeroscout GmbH zo Švajčiarska (www.aeroscout.ch) s integrovaným laserovým skenerom rakúskej výroby Riegl LMS-Q160 (www.riegl.com). Tlačovú správu zo dňa 7.3.2013 si môžete prečítať TU. Viac informácií nájdete na nasledovných stránkach: http://www.unipo.sk/aktuality/17824, na http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia/kc a na http://www.oxts.com/default.asp?pageref=157.

21.12.2012 - Pridali sme nové fotografie do našej fotogalérie na úvodnej stránke: Vytyčovanie FTVE Poľany, Meranie profilov, Meranie na Domaši, Meranie archeológia Ostrovany, GNSS Observácia, LANDNET Budapest 2012 a Geodetov netreba vytýčime si sami a potom.

06.11.2012 - Pozrite si prezentáciu Vytyčovanie a kontrola jednoduchých stavieb z pracovnej porady Krajského stavebného úradu v Prešove. Prezentácia bola pridaná aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

06.11.2012 - Začiatkom novembra 2012 sme sa zúčastnili pracovnej porady Krajského stavebného úradu Prešov. Prečítajte si správu z tejto pracovnej akcie. Správa bola pridaná aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

29.10.2012 - V októbri roku 2012 sme sa zúčastnili výstavy INTERGEO v Hannoveri a jej dvoch sprievodných akcií (Valné zhromaždenie CLGE a CLGE Konferencia európskych geodetov). Prečítajte si správu z tejto pracovnej cesty. Správa bola pridaná aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

29.06.2012 - Prečítajte si informácie o dumpingu a cenovom podvádzaní v článku Dumping – cenové podvádzanie. Článok bol pridaný aj do sekcie Odborné články – Rôzne.

01.05.2012 - Pozrite si nový Certifikát o poistení zodpovednosti a škodu a o poistení právnej ochrany. Certifikát bol umiestnený aj do Profilu firmy.

07.03.2012 - Naša spoločnosť dňa 25.11.2010 získala Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti Projektovanie pozemkových úprav. Rozšírenie predmetu činnosti bolo zapísané aj do Obchodného registra SR.

07.03.2012 - Zaujímavý link na bezplatné vzory zmlúv ohľadne katastra, realít, nehnuteľností a stavieb: http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/reality-nehnute-nosti-stavba/

08.02.2012 - Naša spoločnosť má prostredníctvom Komory geodetov a kartografov na základe zmluvy č. 1050061025 uzavretej s Wüstenrot poisťovňou, a.s. od 01.05.2011 do 31.03.2012 dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaných geodetov a kartografov (poistná suma 267.000,– Euro) a poistenie právnej ochrany (poistná suma 7.000,– Euro). Certifikát o poistení si môžete prezrieť kliknutím SEM.

16.11.2011 - Dňa 27.10.2011 sme vydali aktualizovaný ponukový cenník na vyhotovenie geometrických plánov, napr. na oddelenie pozemku, na vyňatie z poľnohospodárskeho fondu, na porealizačné zameranie stavby, pre účely kolaudácie alebo na vyznačenie vecného bremena. Súčasťou cenníka sú aj ceny za vytyčovanie hraníc pozemkov. Cenník je možné zobraziť kliknutím SEM.

16.11.2011 - Dňa 20.10.2011 naša spoločnosť podpísala rámcovú zmluvu s Východoslovenskou energetikou, a.s. na zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie v regióne Prešov. Predmetom zmluvy sú porealizačné zamerania, pozdĺžne profily, vytyčovacie práce, vyhovenie geometrických plánov a spracovanie účelových máp. Platnosť rámcovej zmluvy je 24 mesiacov.

16.11.2011 - Dňa 06.10.2011 Východoslovenská energetika, a.s. vyhodnotila našu spoločnosť ako PREDKVALIFIKOVANÚ a tým aj oprávnenú realizovať zameranie a vyhotovenie technicko - geodetickej dokumentácie (porealizačné zamerania VVN, VN a NN vedení) ako subdodávateľ pre zhotoviteľov stavieb na kľúč Východoslovenskej energetiky a.s. Dokumentáciu vyhotovíme v zmysle Technickej špecifikácie pre zameriavanie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie "Porealizačné zameranie" NN, VN a VVN zariadení VSD, a.s. pre potreby GIS a zabezpečím jej odsúhlasenie pracovníkmi Východoslovenskej energetiky a.s., odbor Manažment sieťových dát. Pre zhotoviteľov stavieb na kľúč ponúkame aj predrealizačné zameranie polohopisu a výškopisu, vyhotovenie geometrických plánov, napr. na oddelenie pozemku, na zriadenie vecného bremena a pre účely kolaudácie stavby. Ponukový cenník na uvedené práce a na porealizačné zamerania vedení pre Východoslovenskú energetiku, a.s. je TU.

04.11.2011 - Zoznam zamestnancov - aktualizovaný

17.12.2010 - Systém riadenia kvality našej spoločnosti bol dňa 01.12.2010 opätovne preverený certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. a vyhovel požiadavkám normy EN ISO 9001:2008 pre činnosť "vykonávanie geodetických a kartografických prác". Našej spoločnosti bol o tomto vydaný certifikát č. SK10/1166 s platnosťou do 30. novembra 2013.

29.06.2010 - Profil firmy - aktualizovaný

29.06.2010 - Naša spoločnosť má prostredníctvom Komory geodetov a kartografov od 01.04.2010 uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa (poistná suma 67.000,– Euro) a poistenie právnej ochrany (poistná suma 7.000,– Euro).

29.06.2010 - Nový odborný článok: "Využitie technológie GNSS v podmienkach služby SKPOS"

09.04.2010 - Technické vybavenie - aktualizované


Autor: © 2018 Progres CAD Engineering, s.r.o.
D-ART Studio, s.r.o., Marek Repáň