Stanovenie ceny
geodetických a kartografických prác
 Jozef Timko

Ing. Jozef Timko, Geodézia Bratislava a.s,
Pekná cesta č. 15, 834 04 Bratislava,
Tel.: 07 / 5283814, fax.: 07 / 285142

Obsah :
1.
Úvod
2.
Rezortný cenník geodetických a kartografických prác
3.
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách
4.
Cenník odporúčaných cien
5.
Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
6.
Záver

1. Úvod

Problematika správneho stanovenia ceny prác je mimoriadne dôležitá vo všetkých technických odboroch. Dlhodobo sa s ňou boria tak podnikatelia ako aj zadávatelia prác. Od správneho stanovenia ceny prác závisí celkový priebeh prác. Ak cenu stanovíme nízko, dochádza k „šturmovčine” pri samotnom výkone prác a zákonite aj k nedodržaniu kvalitatívnych podmienok. Ak cenu nadsadíme vzniká neprimeraný zisk, čo je v rozpore s príslušnými právnymi normami.

Zvlášť obtiažne je správne stanovenie ceny prác v odbore geodézia a kartografia. Na rozdiel od iných technických odborov v našom odbore je len minimum sériovej výroby. Vo väčšine prípadov možno naše výrobky považovať za prototypy. Preto je potrebné mimoriadne citlivo pristupovať k stanoveniu podielu duševnej práce k celkovým prevádzkovým nákladom.

2. Rezortný cenník geodetických a kartografických prác

Od vzniku rezortu geodézie a kartografie na Slovensku až do roku 1990 využívali geodetické a kartografické organizácie k fakturácii prác jednotný cenník veľkoobchodných cien, odbor 984 geodetické a kartografické výkony. Tento cenník bol vydávaný aj aktualizovaný spolu s Českým rezortom geodézie a kartografie. Na cca. 290 stranách obsahoval viac než 60 tabuliek. Vo väčšine tabuliek boli okrem kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedené aj stupne obtiažnosti. Cenník taktiež obsahoval grafické vzory stupňov obtiažnosti. Používanie cenníka pre oceňovanie geodetických a kartografických výkonov bolo záväzné. Sledovaním vývoja cien boli poverené špecializované rezortné pracoviská.

3. Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách

Spoločenské zmeny, ktoré nastali po roku 1989 výrazne zasiahli aj do cenovej oblasti. Ku dňu 31. 12. 1990 bol zrušený spomínaný rezortný cenník geodetických a kartografických prác. Dňom 1. 1. 1991 nadobudol účinnosť nový zákon Federálneho zhromaždenia ČSSR č.526/1990 Zb. o cenách. Tento vo svojom paragrafe č.13 ukladal podnikateľom viesť vlastný ponukový cenník a na požiadanie ho predložiť kupujúcemu. Predávajúci nesmel zneužívať svoje hospodárske postavenie na to, aby získal neprimeraný hospodársky prospech.

S ohľadom na uvedené pristúpili aj podnikatelia v našom odbore k tvorbe vlastných ponukových cenníkov. Po niekoľkých rokoch užívania sme zistili, že pri cenových ponukách na ten istý druh prác dochádza k výraznému rozptylu ceny.

Tak napr. pri verejných súťažiach nebolo nič neobvyklé ak sa cenové ponuky jednotlivých uchádzačov líšili aj o 500%. Tento stav signalizoval u odberateľov našu neprofesionalitu aj fakt, že nie je niečo v poriadku s dodržiavaním zákona o cenách.

Účastníci 2. slovenských geodetických dní sa týmto problémom intenzívne zaoberali. Odznelo viacero diskusných príspevkov v ktorých diskutujúci žiadali naše profesné zväzy / Slovenský zväz geodetov a Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie / o riešenie celej záležitosti. Nakoniec bolo všetkými účastníkmi odhlasované odporučenie pre profesné zväzy, aby iniciovali vznik odbornej komisie, ktorá by pripravila cenník odporúčaných cien pre oceňovanie geodetických a kartografických prác a sústreďovala, analyzovala a navrhovala riešenie otázok súvisiacich s oceňovaním geodetických prác v komerčnej sfére.

4. Cenník odporúčaných cien

Profesné zväzy sa zaoberali odporúčaním z 2. slovenských geodetických dní už na svojom spoločnom zasadnutí v dňoch 15. a 16. decembra 1994 v Kočovciach. Jednomyseľne sa dohodli na zložení 10 člennej odbornej komisie a to podľa kľúča 5 + 5. Do komisie sa dostali špecialisti z celého Slovenska tak, aby zabezpečovali špecifickosť jednotlivých regiónov Slovenska aj praktické skúsenosti z výkonu všetkých druhov prác.

Členovia komisie sa v prvých mesiacoch roku 1995 zaoberali legislatívnou stránkou veci. Boli podrobne preštudované nasledovné materiály: zákon č. 526/1990 Zb. o cenách, vykonávacia vyhláška č. 580/1990 Zb. k uvedenému zákonu, úradné cenové vestníky ministerstva financií a stanovisko Protimonopolného úradu k tvorbe odporúčaných cien. Členovia komisie získali cenné praktické skúsenosti z tvorby odporúčaných cien v Rakúsku a Českej republike.

Až po uvedenej príprave bolo možné pristúpiť k tvorbe samotného cenníka. V prvom rade boli zosumarizované príslušné slovenské technické normy, smernice, inštrukcie, metodické a technologické postupy potrebné pre kvalitatívne a dodacie podmienky jednotlivých tabuliek cenníka. Na záver svojej činnosti pristúpili členovia komisie k stanoveniu cien jednotlivých geodetických a kartografických výkonov. Snahou komisie bolo pripraviť jednoduchý, prehľadný cenník odporúčaných cien pre oceňovanie najfrekventovanejších geodetických a kartografických prác v komerčnej sfére, ktorý by slúžil ako východiskový materiál pre stanovenie zmluvnej ceny medzi objednávateľom a zhotoviteľom prác.

Po pripomienkovom konaní cenník schválili obidva profesné zväzy na svojom zasadnutí v auguste 1995. Vytlačila ho Geodézia Žilina a.s. v septembri 1995. Cenník na 23. stranách obsahuje 16. tabuliek. Je určený predovšetkým pre právnické a fyzické osoby oprávnené k vykonávaniu geodetických a kartografických prác. Cenník odporúčaných cien obsahuje reálne cenové rozpätia geodetických výkonov. Odporúčané ceny boli stanovené za účelom dodržiavania kvalitatívnych podmienok v zmysle platných predpisov a noriem.

5. Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách

Dňom 1. apríla 1996 nadobudol účinnosť nový zákon o cenách schválený NR SR pod číslom 18/1996 Z.z. Týmto dňom bol zrušený zákon o cenách č. 526/1990 Zb. Nielen uvedená zmena, ale aj vznik Komory geodetov a kartografov / zákon NR-SR č. 216/1995 Z.z./ a prijatie nového zákona o geodézii a kartografii / zákon NR-SR č. 215/1995 Z.z. / prispeli k tomu, že bolo rozhodnuté o aktualizácii cenníka odporúčaných cien pre oceňovanie geodetických a kartografických prác. Komora geodetov a kartografov za spolupôsobenia profesných zväzov vymenovala dňa 24. 1. 1997 odbornú komisiu pre aktualizáciu cenníka.

Členovia odbornej komisie upravili najskôr všeobecné podmienky cenníka a zásady stanovenia odporúčanej ceny o zmeny uvedené vyššie. Ďalej pristúpili k úprave cien jednotlivých výkonov o výšku inflácie od 1. vydania cenníka po 2. vydanie. Bolo rozhodnuté o prepracovaní tabuliek výkonov č. 251- Register obnovenej evidencie pozemkov, č. 296 - Kubatúry a č. 770 - Vektorizácia a digitalizácia. Členovia komisie rozhodli o zaradení dvoch nových tabuliek výkonov a to č. 231 - Diaľkové alebo miestne káble a č. 232 - Rozvody plynov NTL, STL, VTL, VVTL. V niektorých prípadoch vykonala komisia zmeny aj v poznámkach k tabuľkám výkonov.

2. vydanie Cenníka odporúčaných cien pre oceňovanie geodetických a kartografických prác vytlačila ICP, s.r.o. Žilina v máji 1997. Členovia Komory geodetov a kartografov ho obdržali zdarma. Ostatným záujemcom je cenník k dispozícií v kancelárii Komory geodetov a kartografov za finančnú čiastku 30,-SK.

6. Záver

Dvojročné skúsenosti z využívania cenníka odporúčaných cien potvrdzujú opodstatnenosť jeho vydania. Cenník prispel k lepšej orientácií v cenovej oblasti pri realizácii geodetických a kartografických prác v komerčnej sfére. Tak zhotovitelia ako aj objednávatelia geodetických a kartografických prác uvítali jeho vydanie. Tým, že cenník odporúčaných cien obsahuje reálne cenové rozpätia geodetických a kartografických výkonov, nedochádza k výraznému rozptylu ponúkanej ceny prác pri verejných súťažiach. Komora geodetov a kartografov uvažuje o ďalšej aktualizácii cenníka v horizonte 2 - 3 rokov. Preto uvítame pripomienky k cenníku odporúčaných cien od užívateľov cenníka, ale aj ostatných odborníkov našej profesie. Kvalifikované pripomienky prispejú k zvýšeniu úrovne cenníka v jeho 3. vydaní.